จันทร์ 23 พฤษภาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

กฎหมาย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ. 2535 nayanawut 52
2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 nayanawut 65
3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 nayanawut 57
4 ประกาศ เรื่อง นโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังัจนทร์ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน nayanawut 210
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔) nayanawut 163
6 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๖๑ nayanawut 111
7 ระเบียบกรมเจ้าท่า สําหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา พ.ศ.2561 nayanawut 125
8 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดประเภทของเรือประมง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 nayanawut 120
9 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2561 nayanawut 126
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 nayanawut 920

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย