เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนเขื่อนเพชร - แก่งกระจาน ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 14 กิโลเมตร


altaltaltaltaltaltaltaltalt

อาณาเขต


     alt  ทิศเหนือ จรดตำบลพุสวรรค์  อำเภอแก่งกระจาน
     alt  ทิศใต้ จรดตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน
     alt  ทิศตะวันตก จรดตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน
     alt  ทิศตะวันออก จรดตำบลวังไคร้  อำเภอแก่งกระจาน
altaltaltaltaltaltaltaltalt

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,465 ไร่


altaltaltaltaltaltaltaltalt

ภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์เป็นที่ราบและภูเขา โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก ซึ่งติดต่อกับ ตำบลแก่งกระจานจะมีภูเขาเป็นส่วนใหญ่ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์


altaltaltaltaltaltaltaltalt

หมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้านได้แก่


หมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
     alt  บ้านซ่อง นายสนอง พันธ์นัน ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  บ้านหนองมะกอก นายอำนาจ  เทพอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  บ้านวังจันทร์ นายวิรัตน์  นุชอ่อง กำนันตำบลวังจันทร์
     alt  บ้านโป่งตาเพชร นายจรัฐ  ว่องไว ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  บ้านหนองสะแก นายพิศุทธ์ ใหญ่ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  บ้านหนองจิก นายเสน่ห์ พันธ์นัน ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  บ้านสระยายนนท์ นายเสริญ  รอดจิรา ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  บ้านทุ่งเคล็ด นายทง อยู่คง ผู้ใหญ่บ้าน
altaltaltaltaltaltaltaltalt

ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 5,013 คน แยกเป็นชาย 2,466 คน หญิง 2,547 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 72 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,906 ครัวเรือน แยกได้ดังนี้


หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน(หลัง)
     alt  บ้านซ่อง 436 463 899 354
     alt  บ้านหนองมะกอก 491 526 1,017 288
     alt  บ้านวังจันทร์ 328 303 631 320
     alt  บ้านโป่งตาเพชร 169 167 336 155
     alt  บ้านหนองสะแก 298 280 578 327
     alt  บ้านหนองจิก 317 367 684 203
     alt  บ้านสระยายนนท์ 187 187 374 120
     alt  บ้านทุ่งเคล็ด 240 254 494 139
(ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556)

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย