เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

คู่มือสำหรับประชาชน

alt

Attachments:
Download this file (0.0001 ประกาศหน้าแรก (2).pdf)0.0001 ประกาศหน้าแรก (2).pdf[ ]671 Kb
Download this file (0.001  ประกาศหน้าสอง.pdf)0.001 ประกาศหน้าสอง.pdf[ ]725 Kb
Download this file (0.1หน้าปก.pdf)0.1หน้าปก.pdf[ ]62 Kb
Download this file (0.2สารบัญ.pdf)0.2สารบัญ.pdf[ ]93 Kb
Download this file (0.3 คำนำ.pdf)0.3 คำนำ.pdf[ ]53 Kb
Download this file (1.การโอนใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน.pdf)1.การโอนใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]337 Kb
Download this file (10. การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf)10. การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf[ ]360 Kb
Download this file (11.การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf)11.การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf[ ]359 Kb
Download this file (12.การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf)12.การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf[ ]351 Kb
Download this file (13.การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf)13.การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf[ ]342 Kb
Download this file (14.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น หจก. บจก..pdf)14.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น หจก. บจก..pdf[ ]0 Kb
Download this file (15.การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณี หจก. บจก.ฯ.pdf)15.การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณี หจก. บจก.ฯ.pdf[ ]344 Kb
Download this file (16.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ.pdf)16.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ.pdf[ ]335 Kb
Download this file (17.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ เป็นบุคคลธรรมดา.pdf)17.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ เป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]339 Kb
Download this file (18.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ).pdf)18.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ).pdf[ ]337 Kb
Download this file (19.การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf)19.การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf[ ]336 Kb
Download this file (2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานีบริการน้ำมัน.pdf)2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]354 Kb
Download this file (20.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง ฯ.pdf)20.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง ฯ.pdf[ ]329 Kb
Download this file (21.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf)21.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf[ ]340 Kb
Download this file (22.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา อปท..pdf)22.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา อปท..pdf[ ]326 Kb
Download this file (23.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf)23.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf[ ]324 Kb
Download this file (24.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)24.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]330 Kb
Download this file (25.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จถึงแก่กรรม.pdf)25.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จถึงแก่กรรม.pdf[ ]316 Kb
Download this file (26.การขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ อปท..pdf)26.การขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ อปท..pdf[ ]306 Kb
Download this file (27.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้าง อปท. ถึงแก่กรรม.pdf)27.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้าง อปท. ถึงแก่กรรม.pdf[ ]315 Kb
Download this file (28.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่.pdf)28.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่.pdf[ ]323 Kb
Download this file (29.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว อปท..pdf)29.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว อปท..pdf[ ]316 Kb
Download this file (3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]334 Kb
Download this file (30.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf)30.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]311 Kb
Download this file (31.การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งฯ.pdf)31.การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งฯ.pdf[ ]357 Kb
Download this file (32.การรับชำระภาษีป้าย.pdf)32.การรับชำระภาษีป้าย.pdf[ ]331 Kb
Download this file (33.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)33.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf[ ]326 Kb
Download this file (34.การขอใบอนุญาตจัดตั้งจำหน่ายอาหาร.pdf)34.การขอใบอนุญาตจัดตั้งจำหน่ายอาหาร.pdf[ ]342 Kb
Download this file (35.ขอต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)35.ขอต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]364 Kb
Download this file (36.ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ.pdf)36.ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ.pdf[ ]361 Kb
Download this file (37.การขอหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารฯ.pdf)37.การขอหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารฯ.pdf[ ]335 Kb
Download this file (4.การต่ออายุใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน.pdf)4.การต่ออายุใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]333 Kb
Download this file (5.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)5.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]333 Kb
Download this file (6.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)6.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]361 Kb
Download this file (7.การออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน ขั้นตอนออกใบอนุญาต.pdf)7.การออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน ขั้นตอนออกใบอนุญาต.pdf[ ]332 Kb
Download this file (8..การจดทะเบียนพาณิชย์นิติบุคคล.pdf)8..การจดทะเบียนพาณิชย์นิติบุคคล.pdf[ ]369 Kb
Download this file (9.การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นบุคคลธรรมดา.pdf)9.การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]352 Kb

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย