จันทร์ 5 ธันวาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 032-465110 ต่อ 21


ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 032-465110 ต่อ 21


ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 

สุมาลี  เฉลิมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
สุรฤทธิ์  คชาวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

พัลลภ  ม่วงไหมทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

จริยา  นาคะเวช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

พิชชาภา  เฉลิมวงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย