เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 032-465110 ต่อ 21


ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 032-465110 ต่อ 21


ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 

สุมาลี  เฉลิมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
สุรฤทธิ์  คชาวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

พัลลภ  ม่วงไหมทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

จริยา  นาคะเวช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 

ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย