จันทร์ 23 พฤษภาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
สุรวัฒน์  อยู่เป็นสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 032-465110 ต่อ 20


ชนัญชิดา  ตัณฑวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 032-465110 ต่อ 11


ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 

สุมาลี  เฉลิมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
สุรฤทธิ์  คชาวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

พัลลภ  ม่วงไหมทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

จริยา  นาคะเวช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

พิชชาภา  เฉลิมวงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย